zimna wojna

Imię
Na podstawie własnej wiedzy oceń trafność poglądów Stalina na temat realizacji demokracji w Wielkiej Brytanii i państwach Europy Wschodniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here