zimna wojna 2

Imię
Czy źródło B potwierdza przebieg linii politycznego podziału Europy, o którym mowa w źródle A? Uzasadnij odpowiedź.

Która z wymienionych przez Winstona Churchilla stolic nie znalazła się ostatecznie pod wpływami sowieckimi? Wyjaśnij, dlaczego premier Wielkiej Brytanii w 1946 r. umieścił ją w swoim wyliczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here