zdanie wspolrzedne

Imię
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (D)
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (B)
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (C)
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (A)
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (D)
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (B)
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (C)
(G2.G.9) Zdania współrzędnie złożone; wykres zdania do ćwiczenia (A)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here