zamosc luki

Imię

Zamość często nazywany jest perłą architektury . Było to celem głównego architekta, . Stare Miasto jest zamknięte w obrębie twierdzy. Zaprojektowane ulice przecinają się pod kątem , a miejscem centralnym jest , przy którym znajduje się ratusz. W planie architektonicznym układ miasta miał nawiązywać do ciała człowieka, gdzie Rynek Wielki był jego . Oprócz tego zaprojektowano jeszcze dwa place: Rynek Solny i Rynek . W zabudowie Zamościa przeważają murowane, dwu lub trzykondygnacyjne . Wśród budynków wyróżniają się także renesansowy  Zamoyskich, Akademia i   . Zamoyski, założyciel miasta, zadbał także o drukarnię i .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here