zamek królewski

Quiz o Zamku Królewskim

Imię

Obraz którego króla znajduje się w Sali Marmurowej?

Jakie kolory dominują w Pokoju Tronowym?

W Zamku Królewskim jest też sala, nazwana na cześć pewnego włoskiego malarza. Znajdują się w niej liczne obrazy, które namalował będąc na dworze u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak nazywał się ten malarz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here