Zamach majowy prawda fałsz

Imię

  1. Głównym problemem Polski był brak dobrych restauracji oraz braki w zaopatrzeniu sklepów.

  2. Głównym problemem Polski był brak konstytucji, która byłaby zbiorem głównych praw i obowiązków obywateli.

  3. Głównym problemem Polski był brak dobrych piłkarzy, którzy mogliby zdobyć Mistrzostwo Świata.

  4. Głównym problemem Polski było znalezienie pieniędzy na budowę silnej armii i bogatego państwa.

  5. Głównym problemem Polski było zjednoczenie wszystkich ziem, które dotychczas leżały pod trzema zaborami. Skutkowało to różnicami w prawie, gospodarce, a nawet w szerokości torów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here