Zadania Bitwa Warszawska

Imię
Napisz, w którym miejscu rozgrywają się przedstawione wydarzenia. Jakie elementy na obrazie o tym świadczą?
Wyszukaj znacznie słowa "alegoria" i uzasadnij, dlaczego obraz został zatytułowany w ten sposób?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here