xvii w2

Imię

Stefan Czarniecki pokonał Turków pod Cecorą


Żółkiewski był pierwszym wodzem, który pokonał Szwedów za pomocą husarii


Chodkiewicz zdobył Moskwę, ale zginął w czasie ataku na nią


Czarniecki był mistrzem wojny partyzanckiej


Chodkiewicz pokonał Szwedów w bitwie pod Kircholmem


Żółkiewski pokonał Moskwę w bitwie pod Kłuszynem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here