XVII w

Imię

  • Agent wysłany do Szwecji:  Szwecja to kraj, który ciągle się bogaci. Jego władcy próbują panować nad Morzem Bałtyckim. Chętnie przywłaszczyliby sobie część Twojego państwa zwaną Inflantami i Kurlandią ze względu na bogate porty jakie tam się znajdują. Poza tym nasz król ze szwedzkiej dynastii Wazów chce odzyskać koronę w swoim rodzinnym kraju, którą niedawno stracił. Obecnemu władcy Szwecji mocno się to nie podoba.                   

  • Agent wysłany do Imperium Osmańskiego: Turcy chcieliby żyć z Tobą przyjaźnie. Niestety ich lennicy - Tatarzy - bezustannie Cię napadają. Dodatkowo Kozacy mieszkający na południowo-wschodnich rubieżach naszego państwa grabią nadmorskie miasta tureckie. Turcy domagają się wysokich odszkodowań i grożą, że sami załatwią kozacki problem. Ty nie możesz sobie pozwolić na najazdy Tatarów.  • Agent wysłany do Monarchii Habsburgów: Habsburgowie chętnie objęliby władzę w Twoim kraju, ale raczej unikają wojen, zwłaszcza, że łączy was wspólna religia. Będą próbowali to zrobić dyplomatycznie. Mają zbyt dużo własnych problemów na terenie Niemiec.
                            

  • Agent wysłany do Państwa Moskiewskiego: Moskwa jest bardzo słaba. Sama nie rozpocznie z Tobą wojny, ale Twoi możnowładcy chętnie patrzą w jej stronę. Chcieliby objąć tam władzę. Mogą szykować samodzielne wyprawy wojskowe. Korona cara Moskwy i dla Twojego króla brzmi zachęcająco. Dodatkowo z Moskwą rywalizujecie o wschodnie tereny Twojego państwa, które niegdyś należały do Rusi Kijowskiej.
                               

  • Agent wysłany do Brandenburgii: To małe państwo, nie stanowi raczej zagrożenia. Pamiętaj jednak, że jego władcy są lennikami Twojego króla i mogą chcieć wybić się na niezależność!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here