Wywiad Nienacki

Imię
Dlaczego Zbigniew Nienacki został pisarzem?
Jaki tytuł nosiła pierwsza książka Z. Nienackiego?
Książki pisane przez Z. Nienackiego zaliczamy do powieści:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here