Wybicki i hymn

Imię
Jaki francuski generał jest wymieniony w hymnie?
Jak myślisz, kogo autor miał na myśli mówiąc o obcej przemocy?
W tekście wymieniona jest Wisła i druga rzeka. Jaka?
W tekście pojawia się polski bohater narodowy, który walczył o Polskę w czasie najazdu Szwedów zwanego potopem szwedzkim. O kogo chodzi?
Pieśń, która stała się później polskim hymnem narodowym nosiła pierwotnie tytuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here