Wroclaw krasnale

Imię

  • Święto Flagi jest obchodzone (dzień i miesiąc)

  • Pierwsza wyższa uczelnia na ziemiach polskich powstała w .

  • Słynny zjazd władców odbył się w 1000 roku w  .

  • Dwukrotną laureatką Nagrody Nobla była .

  • Miasto, o które pyta Pierożnik, to .

  • Oficjalna nazwa państwa polskiego to .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here