Wokulski

Imię
Zadecyduj, które z tych cech są zgodne z ideami pozytywistycznymi, a które z ideami romantycznymi.

szacunek pracy
wiara w naukę
myśli samobójcze
patriotyzm rozumiany jako praca dla kraju
podporządkowanie wszystkiego nieszczęśliwej miłości
ambiwalentne stany emocjonalne: od silnych namiętności po trzeźwy i racjonalny osąd sytuacji

świadomość konieczności działań na rzecz wspólnoty, dla dobra społeczeństwa (zwłaszcza dla słabszych jednostek)

brawura, która sprawiła, że Wokulski wziął udział w powstaniu styczniowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here