wierszyki na cześć stalina

Imię
Przeczytaj fragment wiersza pt. Rzeka Adama Ważyka. Poszukaj innych przykładów twórczości powstającej na cześć Józefa Stalina.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here