Wielka i mała litera

Imię


Utwórzcie przymiotniki od podanych nazw państw i zapiszcie je w odpowiednich miejscach. Odczytajcie powstałe związki wyrazowe i wyjaśnijcie ich znaczenie.


Austria, Włochy, Szwajcaria, Finlandia, Egipt, Anglia, Turcja, Japonia, Ukraina, Francja


ciemności
gadanie
nóż
barszcz
orzech
ciasto
siedzieć jak na kazaniu
ziele
chodzić jak zegarek
ogród

Utwórz od podanych nazw własnych nazwy mieszkańców w rodzaju męskim i żeńskim.

Brazylia - ,
Azja - ,
Egipt - ,
Kraków - ,
Paryż - ,
Wenus - ,
Turcja - ,
Finlandia ,
Słowacja - ,
Węgry - ,
Tokio - ,
Mazowsze - ,
Afryka - ,
Śląsk - ,
Podhale - ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here