wieliczka uzupełnianie 3

Imię

W imieniu króla kopalnią soli w Wieliczce zarządzał krakowski. Odpowiadał on za wszystko, co działo się w kopalni od wydobycia soli, aż po jej transport poza Wieliczkę. Techniczną organizacją wydobycia soli zajmował się . Nadzorował on budowę szybów i eksploatację złóż, a także codzienną pracę górników. Jego zastępcą był . Wśród górników najważniejsi byli wydobywający sól. Wydobyte solne odwalali , a transportowali pokruszoną sól, którą następnie przesypywali do beczek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here