wieliczka uzupełnianie 2

Imię

Święta Kinga pochodziła z . Kinga była żoną księcia Wstydliwego. Kinga została patronką . Jako pierwsi prawo do wydobycia soli w Polsce otrzymali .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here