westerplatte

Quiz o Westerplatte

Imię

Kliknij „Rozpocznij spacer” W lewym górnym roku pojawi się napis Mapa. Idąc zgodnie z nią, co jest ostatnim punktem zwiedzania?

Słuchając wypowiedzi osób towarzyszących nam podczas zwiedzania, o jakim wydarzeniu możemy się dowiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here