uzupełnienie hymn

Imię

Jeszcze Polska nie ,
Kiedy my żyjemy.
Co nam przemoc wzięła,
odbierzemy.


Marsz, marsz ,
Z ziemi do .
Za twoim
Złączym się z .

Przejdziem  , przejdziem ,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład ,
Jak mamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here