uzupełnienie BW2

Imię
Uzupełnij poniższy tekst:
W 1920 r. Józef Piłsudski zaplanował uderzenie na , okupowaną przez Armię Czerwoną, aby odbudować niepodległe państwo ukraińskie i zbudować wraz z nim fundamenty upragnionej . W tym celu zawarł sojusz z przywódcą ukraińskim, , który - pokonany przez bolszewickie wojska rosyjskie - znalazł ze swoimi oddziałami schronienie w Polsce. Niedawni przeciwnicy, w obliczu wspólnego wroga, stali się . Wspólna polsko-ukraińska wyprawa kijowska, której celem było wyzwolenie ukraińskiej stolicy i odbudowa niepodległej Ukrainy, doprowadziła w maju 1920 roku do zajęcia przez sojusznicze wojska. Jednak potężna bolszewicka kontrofensywa w ciągu trzech miesięcy odepchnęła  armie polskie na linię . W niebezpieczeństwie znalazła się Warszawa. Zagrożony został byt młodej Rzeczypospolitej. byli pewni, iż upadek stolicy Polski i udany atak na zachodnią Europę  jest kwestią czasu.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here