uzupełnianie Bitwa Warszawska

Imię
Uzupełnij poniższy tekst:

Celem w wojnie z Rzeczpospolitą było rozszerzenie panowania nowego, bolszewickiego imperium rosyjskiego na całą . W ich oczach Polska była barierą, zagradzająca im drogę do serca kontynentu. Opanowanie przez bolszewickie wojska rosyjskie, zwane , ziem litewskich, białoruskich i ukraińskich, o które walczyli z Polakami, a następnie zniszczenie niepodległej Rzeczypospolitej miało być wstępem do podboju Europy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here