uzupełniania piłsudski

Imię

Józef Piłsudski urodził się w roku w miejscowości . Znajduje się ona obecnie na w okolicach Wilna. Józef Piłsudski pochodził z rodziny patriotycznej. Jego ojciec walczył w . Ziuk uwielbiał wiersze , a jego ulubioną postacią historyczną był , dyktator powstania styczniowego. Jako student na Uniwersytecie Charkowskim, związał się z organizacją Narodnaja Wolna, która planowała . Za działalność konspiracyjną został skazany na zesłanie w głąb , do krainy zwanej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here