UE Polska

Imię

Dzięki temu wydarzeniu Polska stała się częścią jednej z największych organizacji polityczno-wojskowych na świecie. Organizacja ta skupia się na zapobieganiu różnego rodzaju konfliktom i gwarantuje bezpieczeństwo jej członków.

Najważniejszy akt prawny w państwie, mający najwyższą moc prawną. Reguluje on podstawowe zasady funkcjonowania państwa, mówi o tym, że Polska jest państwem demokratycznym, niepodległym i zapewnia wolności oraz prawa człowieka, a także strzeże bezpieczeństwa swoich obywateli.

Po upadku komunizmu w Polsce trzeba było włożyć wiele wysiłku w odbudowę gospodarczą kraju. Wprowadzenie wolnego handlu, prywatyzacja przedsiębiorstw należących do państwa, wprowadzenie nowych praw pozwalających na rozwój kraju były jednym z najtrudniejszych etapów na drodze Polski do Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here