Trawa Tuwim

Imię

  • Znajdź w wierszu dwa neologizmy:

  • Podaj formę bezokolicznika neologizmu pierwszego w kolejności występowania w wierszu.

Zastanów się, co może oznaczać pierwszy neologizm. Zaznacz odpowiednie objaśnienie.
Wyjaśnij, co może oznaczać drugi neologizm.
Utwórz dwa własne neologizmy artystyczne - jeden od wyrazu trawa, a drugi od wyrazu świeżość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here