test tango

Imię

  1. Opisz miejsce, w którym rozgrywa się akcja dramatu.

2. Podaj, kim są dla siebie wymienione postacie.


  • Ala dla Artura –

  • Eleonora dla Stomila-

  • Eugenia dla Eugeniusza

  • Stomil dla Artura

  • Artur dla Eugenii

3. Przedstaw, co pragnął zmienić Artur w otaczającym świecie
4. Eleonora pragnęła, aby jej jedyny syn został
5. Który bohater był sojusznikiem Artura?
6. Kto i w jaki sposób umarł w Tangu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here