tango2

Imię
- Malarstwo drugiej połowy XIX wieku, bliskie realizmowi, ale na obrazach artyści ukazywali nie tylko, to, co prawdopodobne. Naturaliści dokładnie i dosadnie odtwarzali sytuacje, wydarzenia i elementy świata codziennego (bez selekcji i upiększania). Dzieła przedstawiały obrazy ubóstwa, cierpienia, nędzy, słabość człowieka wobec natury
- Teatr dla mieszczaństwa (burżuazji), w potocznym języku oznacza teatr mało wyszukany, pospolity, zaspokajający gusty zamożnej publiczności, chcącej miło spędzić wieczór, a zarazem okazać się „kulturalnym człowiekiem". W XIX wieku uczęszczanie do teatru nabrało cech rytuału. „Teatr mieszczański stał się narzędziem propagowania i umacniania obrazu człowieka i świata zgodnego z ideologią mieszczańską (umiarkowanie, racjonalizm, oddzielenie życia publicznego od prywatnego, negacja biologicznego aspektu natury ludzkiej, zwłaszcza erotyki, kompromisowy charakter stosunków międzyludzkich regulowanych zasadami dobrego wychowania)"

-Postawa społeczna, polegająca na bezkrytycznym odrzucaniu ogólnie przyjętych reguł i wzorów postępowania. Jest przeciwieństwem konformizmu i bezrefleksyjną formą nonkonformizmu. „Być antykonformistą w społeczeństwie, to najpierw się nie zgadzać, a później się zastanawiać; odwrotnie ma się rzecz z konformizmem. Nonkonformista zaś powstrzymuje się od sądu, dopóki sprawy nie przemyśli."

- Sposób dostosowywania się jednostki do innych. Oznacza zmianę zachowania na skutek rzeczywistego bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Podporządkowanie się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. Członek grupy miał początkowo inne zdanie czy inaczej się zachowywał niż grupa, ale je zmodyfikował zgodnie z oczekiwaniami grupy. Bierne przyjmowanie zasad i wartości uznawanych w danej grupie w celu utwierdzenia własnej przynależności do tej grupy. 

-«Przesadna emocjonalność wypowiedzi», «nacisk położony na pewne zdania», «wyrazy lub sylaby, uwydatniający ich znaczenie» SJP

- Odbierany za pomocą zmysłów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here