Tango 5

Imię
Spośród poniższych wskaż zdania, które określają Edka.
Przeanalizuj didaskalia pojawiające się w powyższym fragmencie dramatu Mrożka i wyjaśnij, w jaki sposób wpływają one na charakterystykę Edka.
Odwołując się do fragmentu dramatu, wyjaśnij, w jaki sposób mowa Edka odpowiada kwestii zasad, na temat których wypowiada się bohater.
Zapoznaj się z poniższym fragmentem artykułu i wyjaśnij, dlaczego Edek nie jest buntownikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here