sprawdzian lo wojna

Imię
Dlaczego generację Baczyńskiego nazywa się „pokoleniem Kolumbów”?
Omów dylematy moralne, przed którymi stawali zwykli ludzie w okupowanej Polsce i które znalazły odzwierciedlenie w literaturze wojennej.
Kim byli Irena Sendlerowa i Jan Karski?
Co określamy mianem zbrodnia katyńska?
Wyjaśnij pojęcia:
a) szmalcownik
b) folksdojcz
c) łapanka
d) NKWD
e) Gestapo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here