Solidarnność3

Imię
Dlaczego podpisanie porozumień w Gdańsku i Szczecinie można nazwać krokiem milowym w drodze do wolności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here