Solidarnność11

Imię
Posłuchaj piosenki pt. Obława Jacka Kaczmarskiego. Zacytuj fragmenty tekstu piosenki, które odbierano jako odnoszące się do realiów życia politycznego w okresie stanu wojennego (pomimo, że piosenka powstała wcześniej). Skomentuj je.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here