socrealizm

Imię
Zadaniem socrealizmu było stworzenie pełnej opowieści o życiu w Polsce. Najchętniej przedstawiono więc osiągnięcia związane z odbudową zniszczonego kraju lub pracą . Nigdy jednak nie wspominano o wysiłku związanym z pracą fizyczną lub o problemach ze znalezieniem mieszkania. Świat przedstawiany w socrealistycznych dziełach sztuki był i piękniejszy niż w rzeczywistości. Możemy więc powiedzieć, że był to świat . Służyło to przede wszystkim podkreśleniu zasług władzy i przekonaniu obywateli, że partia nieustannie odnosi . Zadaniem socrealizmu było więc przede wszystkim umacnianie nowego ustroju i pozycji rządzących, a nie przedstawianie prawdziwej sytuacji w kraju. Sztuka o takich funkcjach to sztuka .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here