socrealizm

Imię
W którym kraju narodził się socrealizm?
Który z radzieckich pisarzy przedstawił zasady literatury socrealistycznej?
W jakich latach sztuka socrealistyczna dominowała w Polsce?
Gdzie znajduje się Galeria Sztuki Socrealizmu?
W którym mieście znajduje się Pomnik Czynu Rewolucyjnego?
W którym mieście znajduje się Dom Muzyki i Tańca?
Jak nazywa się autor obrazu „Podaj cegłę”?
Dzielnicą którego miasta jest Nowa Huta?
Który plac jest centralnym miejscem MDM?
Co oznacza skrót MDM?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here