RPL prawda fałsz

Imię
Stan wojenny w Polsce wprowadzono 13 grudnia 1981.
Działaczy opozycji zamknięto w więzieniach, internowany został także Lech Wałęsa.
Wprowadzono język rosyjski jako urzędowy.
Obywatelom Polski ograniczono możliwość przemieszczania się wewnątrz państwa, na zmianę miejsca pobytu trzeba było mieć pozwolenie władzy.
Wprowadzono godzinę milicyjną - nie wolno było przebywać w miejscach publicznych między godziną 22 a 6 rano, bez specjalnego pozwolenia.
Początkowo nie działały telefony, a następnie rozmowy telefoniczne były podsłuchiwane a listy czytane i cenzurowane.
Na ulice wyjechały czołgi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here