quiz Smocza Jama

Imię
Władca Polski, który w 966 roku przyjął chrzest, to:
Legendarny założyciel Gniezna to:
Patriotą jest osoba, która
Jak nazywał się król, który "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here