quiz o zamosciu

Imię
W którym wieku został założony Zamość?
Pierwszym budynkiem, który zaczęto budować był/a:
Czy podczas XVII-wiecznych wojen Zamość został zdobyty?
Do kiedy funkcjonowała Akademia Zamojska?
Twierdzę Zamość zlikwidował:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here