quiz o władysławie Jagielle

Imię
Władysław Jagiełło pochodził z:
Zanim Jagiełło został królem Polski Wielkie Księstwo Litewskie było bardziej związane kulturalnie:
Zanim Jagiełło został królem Polski kraj, z którego pochodził, był:
Władysław Jagiełło jako książę litewski:
Litwini:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here