Quiz o prawach człowieka

Imię
Zaznacz cechy praw człowieka
Ile jest generacji praw człowieka?
Czy prawem oskarżonego jest prawo do obrony i obrońców?
Prawo do czystego środowiska to generacja...
Kto może zgłosić naruszenie praw dziecka?
Określ, do jakiego problemu związanego z prawami człowieka odnosi się rysunek. Oceń, czy możliwa jest sytuacja, że jego wymowa przestanie być aktualna?
Wyraź swoją opinię na temat problemu, którego dotyczy dyskusja na forum internetowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here