quiz o ortografii

Imię

Męczy mnie już to ……………………………. w czasie choroby.

Maciek wypalił …………………………………., że za miesiąc się żeni.

To był ………………………………………………… okres w dziejach Rzeczypospolitej.

……………………………………… Franciszek Ferdynand został zabity w Sarajewie.

Po deszczu dżdżownice wypełzły ……………………… lekko rozpulchnionej ziemi.

Wynurzył się …………………………………………….

……………………………………….. Polska była zrujnowana.

Mojemu dziecku ………………………. się pierwszy ząb.

W poniedziałki wstaję do pracy ………………………………

Wybierz poprawną formę:
Wybierz poprawną formę:
Wybierz poprawną formę:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here