quiz o niepodległości

Imię
Pierwszą historycznie potwierdzoną data opisującą dzieje Polski jest rok 966, gdy władca obszarów, mieszczących się współcześnie w większości w granicach Polski, przyjął chrzest. Jak nazywał się ten władca?
Kto jest autorem słów hymnu Polski, nazywanego Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech?
W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po ilu latach niewoli?
Który z szefów państw stwierdził w styczniu 1918 roku, że powinno powstać niepodległe Państwo Polskie z dostępem do morza?
Rozejm kończący pierwszą wojnę światową został podpisany w 1918 roku w dniu:
11 listopada 1918 roku władzę nad polskim wojskiem przekazano:
Pełnił rolę Naczelnika Państwa - był Naczelnym Wodzem, powoływał rząd, sprawował najwyższą władzę wykonawczą. Kto?
Pierwszym krajem, który uznał niepodległość Polski były:
Narodowe Święto Niepodległości jako święto państwowe po raz pierwszy obchodzono w:
Władze komunistyczne zakazały organizacji Święta Niepodległości. Od którego roku?
Narodowe Święto Niepodległości ponownie zostało uznane za święto państwowe w:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here