Quiz o Kościuszce

Imię

Naczelnik XVIII wiecznego powstania przeciwko Rosji i Prusom nazywał się:

Tadeusz Kościuszko doświadczenie wojenne zdobył m.in.:

W Insurekcji kościuszkowskiej brali udział chłopi, często ich uzbrojeniem były:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.