quiz o emigracji

Imię
Emigranci to osoby, które nie chcą opuścić swojego kraju.
Wielka Emigracja miała miejsce po powstaniu listopadowym, była jednym z największych polskich ruchów emigracyjnych.
Emigrację w poszukiwaniu lepszego życia - pracy, środków do życia - nazywamy emigracją zarobkową.
Emigrację związaną z prześladowaniami ludzi we własnym kraju, wojnami, aresztowaniami, niezgadzaniem się na politykę państwa - nazywamy emigracją polityczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here