QUIZ O DYSKUSJI

Imię

Dyskusja, której celem jest osiągnięcie kompromisu.


Dyskusja, w której uczestnicy wypowiadają dłuższe monologi na ważne tematy.


Dyskusja prowadzona przez specjalistów, której przysłuchuje się audytorium.


Dyskusja z udziałem autorytetów i publiczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here