quiz o chłopach

Imię
Podaj imię i nazwisko autora Chłopów
Akcja rozgrywa się we wsi:
Kim był dla Józki Maciej Boryna?
Komu Boryna ofiarował chustkę?
Co stało się z Kubą, parobkiem Boryny?
Jaki los ostatecznie spotyka Jagnę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here