quiz II wś

Imię
Kiedy Polska miała większą powierzchnię?

Kiedy granice były bardziej naturalne?

Kiedy granice były bardziej zwarte?

Kiedy granice były łatwiejsze do obrony?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here