quiz Bitwa Warszawska

Imię
Czas po zakończeniu I wojny światowej
Dla bolszewików Polska była
Młode państwo polskie musiało przede wszystkim toczyć wojnę o granicę:
Podczas Bitwy Warszawskiej wojskami polskimi dowodził:
Bitwę Warszawską z 1920 roku nazywa się często:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here