Pytanie otwarte Igrzyska śmierci

Imię
Czy widzicie jakieś podobieństwa między igrzyskami opisanymi w książce a igrzyskami starożytnymi lub nowożytnymi?
Dlaczego oryginalny tytuł książki "Hunger Games" został przetłumaczony na język polski jako "Igrzyska śmierci"?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here