Przecinek

Imię
Wskaż zdanie z poprawną interpunkcją:
Które zdanie nie zawiera błędów interpunkcyjnych?
Wskaż zdanie wolne od błędów interpunkcyjnych:
Które zdanie jest poprawne?

Wskaż zdanie z poprawną interpunkcją:


Które zdanie jest poprawne?
Które zdanie nie zawiera błędów interpunkcyjnych?
Wskaż zdanie wolne od błędów interpunkcyjnych:

Wskaż zdanie z poprawną interpunkcją:


Które zdanie nie zawiera błędów interpunkcyjnych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here