prl8

Imię
Wyjaśnij, dlaczego władzy socjalistycznej były szczególnie potrzebne takie produkcje jak 07 zgłoś się.


Takie seriale jak Czterej pancerni i pies czy Stawka większa niż życie ciągle są emitowane w telewizji. Obejrzyj kilka ich odcinków i sprawdź, na czym polegał ich propagandowy charakter.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here