prl7

Imię
Poszukaj w internecie jak wyglądały papierowe pieniądze z czasów PRL i porównaj je ze współczesnymi pieniędzmi.
Czyje wizerunki umieszczono na pieniądzach z czasów PRL?
Wskaż postaci, których wizerunki pojawiły się na pieniądzach w czasach PRL.
Kto jest na współczesnych polskich banknotach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here