prl3

Imię
Jeśli nie znasz filmu pt. Miś, obejrzyj go koniecznie. Napisz, co symbolizuje figura tytułowego bohatera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here